Περιγραφή

Βάζοντας στο μικροσκόπιο το κυπριακό συγκείμενο, τις γρήγορες μεταβολές που λαμβάνουν χώρα παγκοσμίως και το γεγονός ότι η Κύπρος αποτελεί Διεθνές Επιχειρηματικό Κέντρο, θεωρείται απαραίτητη η εφαρμογή πρακτικών και μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και την οικονομία της χώρας ενώ θα μεριμνούν για το κοινωνικό όφελος και την κοινωνική ευημερία, πρακτικές που μπορούν να υλοποιηθούν μέσα από την εφαρμογή των εννοιών του Κοινωνικού Μάρκετινγκ το οποίο αποτελεί ένα «πολυμήχανο» εργαλείο μέσω του οποίου υιοθετούνται και χρησιμοποιούνται τεχνικές που βοηθούν στην επίλυση κοινωνικών ζητημάτων με γνώμονα το κοινό καλό.

«Εκμεταλλευόμενοι» τη δυναμικότητα του Κοινωνικού Μάρκετινγκ, οργανισμοί και επιχειρήσεις αναπτύσσουν και υιοθετούν καλές πρακτικές και δράσεις όπως αυτές τις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Αειφόρου Ανάπτυξης, που ενισχύουν την ομαλή αλλαγή της συμπεριφοράς

Τα οφέλη από τέτοιου είδους δράσεις και καμπάνιες είναι εξίσου σημαντικά για τις επιχειρήσεις, όσο και για την κοινωνία καθώς σταδιακά πραγματοποιείται:

 • Μείωση των προκαταλήψεων και βελτίωση στάσεων και αντιλήψεων
 • Κοινωνική προσφορά μέσα από την παροχή βοήθειας σε ευπαθείς ομάδες
 • Προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας
 • Βελτίωση και ενίσχυση της αυτοεικόνας μιας επιχείρησης η οποία συνεπάγεται αύξηση κεφαλαίων και κερδών
 • Καλύτερη κατανόηση των αναγκών των πολιτών και άρα άμεση και αποτελεσματική σύνδεση με την κοινωνία.

Σε ποιους απευθύνεται

Διευθυντικά στελέχη, Ανώτεροι Λειτουργοί, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Λειτουργοί Ανθρώπινου Δυναμικού

Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι να αποσαφηνιστεί η έννοια του Κοινωνικού Μάρκετινγκ και να γίνει κατανοητή η σημαντικότητά του ως προς τη λύση κοινωνικών φαινομένων
Στόχοι Κατάρτισης: Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες αναμένεται να:

Επίπεδο γνώσεων

 • Διατυπώνουν τον ορισμό του Κοινωνικού Μάρκετινγκ (Social Marketing)
 • Περιγράφουν τη σημασία , τις βασικές έννοιες και την πρακτική του Κοινωνικού Μάρκετινγκ
 • Αναγνωρίζουν την αξία και τα οφέλη της χρήσης του Κοινωνικού Μάρκετινγκ αναφορικά με την επίτευξη της αλλαγής της συμπεριφοράς, των στάσεων και προκαταλήψεων , τόσο για την επιχείρηση όσο και για το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο
 • Αναγνωρίζουν το φάσμα των ενδιαφερομένων μερών που εμπλέκονται και τον ρόλο που έχουν στην κοινωνία
 • Συγκρίνουν το Κοινωνικό Μάρκετινγκ (Social Marketing) με άλλες μορφές μάρκετινγκ

Επίπεδο δεξιοτήτων

 • Απεικονίζουν μέσα από μελέτη περίπτωσης την εφαρμογή του Κοινωνικού Μάρκετινγκ
 • Προβλέπουν τις επιθυμίες των πελατών
 • Εφαρμόζουν τη σωστή ορολογία –επιχειρηματική γλώσσα
 • Σχεδιάζουν στρατηγική και δράσεις – πλάνο εκπόνησης ενός έργου
 • Εντοπίζουν καλές πρακτικές στο Κοινωνικό Μάρκετινγκ
 • Δίνουν παραδείγματα εφαρμογής του κοινωνικού Μάρκετινγκ και επίλυσης κοινωνικών ζητημάτων
 • Εφαρμόζουν καινοτόμες τεχνικές
 • Αναλύουν το επιχειρησιακό περιβάλλον

Επίπεδο στάσεων

 • Υιοθετήσουν πρακτικές που θα οδηγήσουν στην οικοδόμηση της κουλτούρας – γύρω από την καινοτομία, την πρωτοβουλία και τη συνεχή βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης.
 • Πείθουν τα ενδιαφερόμενα μέρη για τις επιλογές που πρέπει να ακολουθήσουν ώστε να επιτευχθεί ο κοινωνικός σκοπός-στόχος
 • Ενθαρρύνουν την χρήση διάφορων μέσων για την επίτευξη στόχων
 • Απορρίπτουν απόψεις – ιδέες επιχειρηματολογώντας
 • Δικαιολογούν συγκεκριμένες επιλογές συμπεριφοράς για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε μια καμπάνια
 • Εξοικειωθούν με την έρευνα αγοράς ώστε να προσδιορίζουν το πως το άτομο έχει καταλάβει το κοινωνικό πρόβλημα και είναι έτοιμος να το αντιμετωπίσει μέσα από δράσεις και πρακτικές.

Θεματικές Ενότητες

 • Θεωρητική Προσέγγιση του κοινωνικού Μάρκετινγκ (Ορισμός – Σύνδεση με κοινωνικά Ζητήματα
 • Εφαρμογή Εργαλείων Κοινωνικού Μάρκετινγκ ( SM) Για την επίτευξη της Αλλαγής συμπεριφοράς
 • Τα οφέλη των επιχειρήσεων από την χρήση των εργαλείων του Κοινωνικού Μάρκετινγκ
 • Επανάληψη Ύλης & Επίλογος

Εκπαιδευτής

Apply Now

To proceed with your registration, please complete the form below. Participation is subject to availability.

Share This Story, Choose Your Platform!