Περιγραφή Σεμιναρίου

Συγκριτική αξιολόγηση των 2 Οικονομικών Μοντέλων.

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι συμμετέχοντες να αποκτήσουν μία πλήρη εικόνα των έως σήμερα εξελίξεων και να είναι σε θέση να κάνουν μία αξιολόγηση των επιχειρήσεων αλλά και των οργανισμών τους ως προς τα οφέλη από τη δυνητική εφαρμογή προγραμμάτων κυκλικής οικονομίας.

Σε Ποιούς Απευθύνεται

Σε επιχειρηματίες όλων των κλάδων, Διευθυντικά Στελέχη Εταιρειών, Φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Βασικά στοιχεία παρουσίασης

  • Παρουσίαση του Γραμμικού Μοντέλου Οικονομίας- Απώλειες και Επιπτώσεις.
  • Ανάλυση της Κυκλικής Οικονομίας (ΚΟ) και Συγκριτική Αξιολόγηση με την Γραμμική Οικονομία.
  • Η Μετάβαση σε μία Κυκλική Οικονομία.
  • Οφέλη από την εφαρμογή της σε επίπεδο χώρας και κυρίως σε επίπεδο επιχείρησης.
  • Τρόποι εφαρμογής της και αναφορά σε καλές πρακτικές.

11 Mαίου 2020

18:00 – 19:00