Περιγραφή

Επιδίωξη του προγράμματος είναι η εκπαίδευση των στελεχών των Επιχειρήσεων και οργανισμών που αποφάσισαν να εργασθούν για τη μετάβαση των επιχειρήσεων/Οργανισμών τους στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μία στρατηγική Πράσινης Επιχειρηματικότητας και να χρησιμοποιήσουν τεχνικές διαδικασιών και επιχειρηματικά εργαλεία, που θα υποστηρίξουν την ορθολογιστική μετάβαση τους στο πράσινο επιχειρείν.

Με τη μεθοδολογία της επιχειρηματικής αυτοαξιολόγησης (Green Business Check Up), καταγράφεται το υφιστάμενο οικοσύστημα της επιχείρησης, αναλύονται και αξιολογούνται τα σημερινά ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα και με βάση τα μετρήσιμα αποτελέσματα επανασχεδιάζονται στρατηγικές και δράσεις ώστε να συμπληρωθούν τα κενά και να ενδυναμωθούν τα αδύνατα σημεία, με στόχο τη μετάβαση τους στην Πράσινη Ανάπτυξη.

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Στόχοι του προγράμματος είναι οι εκπαιδευόμενοι να είναι σε θέση:

Σε επίπεδο γνώσεων
Να αναγνωρίσει, να καταγράψει και να ταξινομήσει τα εσωτερικά και εξωτερικά χαρακτηριστικά της επιχείρησης (δηλαδή της περιβαλλοντικής και ενεργειακής υφιστάμενης κατάστασης , της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού, της οργάνωσης, του παραγωγικού εξοπλισμού, των κτιριακών εγκαταστάσεων, των οικονομικών στοιχείων) με τη μεθοδολογία της Αυτοαξιολόγησης με σκοπό τη μετάβαση στην πράσινη επιχειρηματικότητα.

Να προσδιορίζει σημεία, όπου απαιτείται αναθεώρηση διαδικασιών ή άλλες οργανωτικές επεμβάσεις, με ουσιαστική προσέγγιση και στόχευση στη Πράσινη Ευρωπαϊκή Συμφωνία.

Σε επίπεδο δεξιοτήτων
Να χρησιμοποιήσει το σύνολο των δεικτών (οικονομικών, ενεργειακών, περιβαλλοντικών, κοινωνικών) όπως προέκυψαν από την εφαρμογή της μεθοδολογία της Αυτοαξιολόγησης, να τα αξιολογήσει για να καταλήξει σε μία διάγνωση και κωδικοποίηση κενών και/ή αδυναμιών και να σχεδιάσει και να παρουσιάσει συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωσης.

Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση μπορεί να έχει μία καθαρή ακτινογραφία της κατάστασής της και o εκπαιδευόμενος μπορεί να εφαρμόσει τελικό πλάνο θεραπείας, εξυγίανσης και ανάπτυξης προς την Πράσινη επιχειρηματικότητα.

Σε επίπεδο στάσεων

 • Να υπερασπίζονται Οικονομικά, Κοινωνικά και Περιβαλλοντικά οφέλη
 • Να συμμετέχουν και να συνεργάζονται με άλλες επιχειρήσεις/οργανισμούς
 • Να επιτυγχάνουν επιχειρηματικά οφέλη εκτιμώντας τα δεδομένα στον εκάστοτε χρόνο και υιοθετώντας άμεσα μέτρα δράσης

Περιγραφή Υποψηφίων

 • Σε Διευθυντικά στελέχη Επιχειρήσεων/ Οργανισμών
 • Ιδιοκτήτες επιχειρήσεων
 • Ανώτερους Λειτουργούς
 • Επικεφαλής Τμημάτων

Θεματικές Ενότητες

 • Γενική Εισαγωγή
 • Εισαγωγή στη Βιώσιμη και Αειφόρο Ανάπτυξη
 • Πυλώνες Αυτοαξιολόγησης – Διανομή του Green Business Checkup (Μεθοδολογία Αυτοαξιολόγησης)
 • Βιώσιμη Ανάπτυξη – Κρίσιμα Στάδια Μετάβασης στην Πράσινη και Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Διαδικασίες Μετάβασης στην Πράσινη και Βιώσιμη Ανάπτυξη
 • Σχεδιασμός, Επιδράσεις και Ωφέλειες Βιώσιμης Ανάπτυξης

Εκπαιδευτής

Apply Now

To proceed with your registration, please complete the form below. Participation is subject to availability.

Share This Story, Choose Your Platform!